Inname rijbewijs

 

Nadat de politie is overgegaan tot inname rijbewijs wegens een snelheidsovertreding, maakt zij proces-verbaal op. De politie zal het ingevorderde rijbewijs tegelijk met het proces-verbaal onverwijld aan de officier van justitie moeten sturen.

De officier van justitie moet dan binnen tien dagen na de rijbewijsinname een beslissing nemen over het rijbewijs dat is ingenomen. Indien het Openbaar Ministerie niet binnen tien dagen na de dag van inname gebruik maakt van de bevoegdheid tot inhouding, moet hij het ingenomen rijbewijs onverwijld teruggeven aan de houder van het rijbewijs.

De officier van justitie zal bij zijn beslissing over inhouding van het rijbewijs moeten kijken of de politie de snelheidsmeting conform de voorschriften heeft uitgevoerd.

Op grond van de wet zal de officier van justitie het ingevorderde rijbewijs terug moeten geven, indien ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat aan de rijbewijshouder in geval van veroordeling door de rechter dan wel uitvaardiging van een strafbeschikking geen onvoorwaardelijke ontzegging, dan wel geen onvoorwaardelijke ontzegging van langere duur dan de tijd gedurende welke het rijbewijs is ingevorderd of ingehouden is geweest.

Bij zijn beslissing over inname van het rijbewijs zal de officier van justitie verder moeten kijken wanneer de zaak op een terechtzitting kan worden behandeld. Indien de zaak niet binnen zes maanden na de dag van invordering van het rijbewijs op een zitting kan worden behandeld dan wel binnen die termijn geen strafbeschikking is uitgevaardigd, zal de officier van justitie het rijbewijs terug moeten geven.

Over het vervolgtraject bij de inname rijbewijs, wordt onder het kopje ‘rijbewijs terug’ op deze website verder ingegaan.