Klaagschrift rijbewijs

 

De inhouding van het rijbewijs door de officier van justitie kan voor de rijbewijshouder grote gevolgen hebben. Wanneer iemand het rijbewijs nodig heeft voor zijn werk, kan door de inhouding zijn werk in gevaar komen. De wetgever heeft dit voorzien middels een procedure klaagschrift rijbewijs.

In de Wegenverkeerswet is aan de rijbewijshouder de mogelijkheid gegeven tegen een ingenomen rijbewijs op te komen. Een klaagschrift is een processtuk waarin de betrokkene de Rechtbank kan vragen zijn rijbewijs terug te geven. Dit klaagschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank in het arrondissement waar het rijden onder invloed heeft plaatsgevonden.

Het klaagschrift rijbewijs hoeft aan weinig formele eisen te voldoen. In het klaagschrift moet worden gemotiveerd waarom het rijbewijs aan de betrokkene moet worden teruggegeven. Hier kunnen allerlei redenen voor worden aangevoerd. Die redenen kunnen van formele aard zijn, bijvoorbeeld omdat er bij de ademanalyse procedurevoorschriften niet zijn nageleefd. Die redenen kunnen ook van persoonlijke aard zijn, bijvoorbeeld omdat de betrokkene zijn rijbewijs nodig heeft voor zijn werk.

Op internet circuleren diverse voorbeelden van klaagschriften invordering rijbewijs. Deze kunnen behulpzaam zijn. Aan gebruikmaking van een voorbeeld klaagschrift invordering rijbewijs kleeft echter ook een risico. Iedere zaak is anders. Daardoor kan het zijn dat in het uiteindelijke klaagschrift belangrijke zaken niet zijn opgenomen. Wanneer dat het geval is, verkleint dat de kans op teruggave van het rijbewijs.

Nadat het klaagschrift op de juiste wijze is ingediend, zal de Rechtbank de betrokkene (en diens advocaat) zo spoedig mogelijk oproepen voor een zitting. Binnen een paar weken na indiening van het klaagschrift zal er dan een zitting bij de Rechtbank plaatsvinden. Op deze zitting mag de betrokkene het klaagschrift nog kort toelichten en zal de officier van justitie zijn reactie op het verzoek tot teruggave van het rijbewijs mogen geven.

Na de behandeling in raadkamer zal de Rechtbank zo spoedig mogelijk haar beslissing op het verzoek tot teruggave van het rijbewijs geven. Afhankelijk van de Rechtbank en de omstandigheden van het geval is dit ofwel meteen, ofwel na één week of twee weken.

Bij zijn beslising zal de rechter moeten toetsen of ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat bij een veroordeling dan wel strafbeschikking geen onvoorwaardelijke ontzegging, dan wel geen langere onvoorwaardelijke ontzegging volgt dan de tijd gedurende welke het rijbewijs is ingevorderd of ingehouden is geweest.

Wanneer hier ernstig rekening mee moet worden gehouden, zal de rechter het klaagschrift rijbewijs gegrond moeten verklaren en het rijbewijs terug moeten geven. Bij haar beslissing loopt de Rechtbank derhalve vooruit op de uiteindelijk op te leggen straf wegens het rijden onder invloed.

Teneinde gelijke gevallen zo veel mogelijk gelijk te berechten, hebben Rechtbanken op dit punt gezamenlijk richtlijnen opgesteld. Dit zijn de zogenaamde oriëntatiepunten voor straftoemeting van het Landelijk Overleg van de voorzitters van de strafsectoren van de Gerechtshoven en Rechtbanken (LOVS).

Deze oriëntatiepunten zijn oorspronkelijk afgeleid van de Richtlijnen van het Openbaar Ministerie. De Richtlijnen van het Openbaar Ministerie zijn in de loop der jaren aangescherpt waardoor de oriëntatiepunten hiervan thans in gunstige zin kunnen afwijken. Onder het kopje ‘boete rijden onder invloed’ op deze website wordt daar verder op ingegaan.

Wanneer de officier van justitie derhalve het rijbewijs heeft ingenomen, kan het derhalve lonen om hiertegen een klaagschrift rijbewijs in te dienen.

Wanneer u over de klaagschriftprocedure meer wilt weten, kunt u contact opnemen met advocaat verkeersrecht Bert Kabel. Zijn telefoonnummer is 040-284 1172.