Cursus EMG

 

Wanneer een verkeersdeelnemer bepaald rijgedrag vertoont, kan de politie hiervan melding maken bij het CBR. Het CBR kan dan allerlei maatregelen opleggen. Eén van die maatregelen is de cursus EMG (Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer).

Kort gezegd kan dit wanneer een verkeersdeelnemer zich tijdens één rit meerdere malen schuldig heeft gemaakt aan gevaarlijk rijgedrag. Bij verkeersgevaarlijk rijgedrag binnen de bebouwde kom kan al bij een enkele verkeersovertreding in bepaalde gevallen een cursus EMG worden opgelegd.

In artikel 14 van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid zijn de gevallen opgenomen waarin het CBR een EMG- cursus kan opleggen. Die gevallen zijn:

– betrokkene tijdens een rit herhaaldelijk gedragingen heeft verricht als genoemd in de bij de regeling behorende bijlage 1, onder A, onderdeel III, Rijgedrag;

– ten aanzien van betrokkene als bestuurder van een motorrijtuig, niet zijnde een bromfiets, een overschrijding is geconstateerd van de toegestane maximumsnelheid met 50 kilometer of meer op wegen binnen de bebouwde kom;

– ten aanzien van betrokkene als bestuurder van een bromfiets een overschrijding is geconstateerd van de toegestane maximumsnelheid met 31 kilometer of meer op wegen binnen de bebouwde kom;

– ten aanzien van betrokkene als bestuurder van een motorrijtuig een overschrijding is geconstateerd van de toegestane maximumsnelheid met 31 kilometer of meer op wegen binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden,.

– de uitslag van het onderzoek naar de rijvaardigheid geen aanleiding geeft tot ongeldigverklaring van het rijbewijs.

De betrokkene is verplicht de kosten van deze CBR- cursus ad € 1.134,- (2017) op tijd te betalen en aan de EMG deel te nemen. Wanneer hij hier niet aan voldoet, wordt zijn rijbewijs door het CBR ongeldig verklaard wegens het niet-verlenen van medewerking. Het CBR gaat hier streng mee om.

Wanneer de betrokkene op tijd heeft betaald, krijgt hij een oproep voor de EMG- cursus. Deze gedragscursus wordt in opdracht van het CBR uitgevoerd door derden. Na een voorgesprek dient de betrokkene gedurende drie dagen in groepsverband aan deze cursus deel te nemen.

Doel van de EMG cursus is de betrokkene te wijzen op de risico’s en gevolgen van bepaald rijgedrag in het verkeer. De overheid hoopt dat een betrokkene na het volgen van de educatieve maatregel dusdanig bewust is geworden dat hij niet nogmaals asociaal rijgedrag vertoont.

Tegen de oplegging van de EMG- cursus valt in beginsel niet zoveel te doen. Wanneer er voldaan is aan één van de gronden voor oplegging van de EMG, is het advies aan de gedragscursus van het CBR mee te werken. Dit om te voorkomen dat het rijbewijs ongeldig wordt verklaard wegens het niet mee werken.

Indien een betrokkene echter niet gevaarlijk rijgedrag in de zin van de Regeling heeft vertoond, kan hij betogen dat de cursus EMG niet aan hem mocht worden opgelegd. Soms loont het maken van bezwaar dan.