Keuring CBR

 

Wanneer bij een verkeersdeelnemer al dan niet middels de ademanalyse wordt vastgesteld dat hij onder invloed van teveel alcohol heeft gereden, zal de politie hiervan in bepaalde gevallen melding maken bij het CBR. Het CBR kan dan allerlei maatregelen nemen. Eén van die maatregelen is een keuring CBR. Dit is een keuring van het CBR door een psychiater.

In artikel 23 van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid zijn de gevallen opgenomen waarin het CBR een keuring alcohol kan opleggen. Die gevallen zijn:

– Bij betrokkene een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat gelijk is aan of hoger is dan 785 µg/l, respectievelijk 1,8‰;

– Bij betrokkene, in de hoedanigheid van beginnend bestuurder, een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat gelijk is aan of hoger dan 570 µg/l, respectievelijk 1,3‰;

– Betrokkene niet in aanmerking komt voor een (lichte) Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer.

De betrokkene is verplicht de kosten van dit CBR- onderzoek ad € 1.146,- (2018) op tijd te betalen en aan dit onderzoek mee te werken. Wanneer hij hier niet aan voldoet, wordt zijn rijbewijs door het CBR ongeldig verklaard wegens het niet-verlenen van medewerking. Het CBR gaat hier streng mee om.

Wanneer de betrokkene op tijd heeft betaald, krijgt hij een oproep voor een CBR-keuring. Dit onderzoek wordt in opdracht van het CBR uitgevoerd door een psychiater of een basisarts onder supervisie van een psychiater. Doel van het onderzoek is na te gaan of er sprake is van alcoholmisbruik (in ruime zin) en/ of alcoholafhankelijkheid.

Dit onderzoek valt in drie delen uiteen, te weten het psychiatrisch onderzoek, het lichamelijk onderzoek en het bloedonderzoek.

Bij de CBR bloedtest wordt het bloed onderzocht op een aantal waarden die kunnen wijzen op alcoholmisbruik. Dit zijn het CDT, GGT, ALAT, ASAT en MCV. Onder de kopjes CDT- analyse en contra-expertise op deze website wordt op deze bloedwaarden verder ingegaan.

Het lichamelijk onderzoek is niet uitgebreid. De bloeddruk wordt over het algemeen opgemeten, het gewicht wordt gemeten, de lever wordt globaal gevoeld en de betrokkene moet een aantal testjes doen.

Het psychiatrisch onderzoek is redelijk gestandaardiseerd. De psychiater stelt mede aan de hand van de DSM IV- criteria allerlei vragen. Deze vragen zien onder andere op de omstandigheden rondom de aanhouding, het alcoholgebruik en het effect daarvan.

In de praktijk blijken psychiaters bij deze keuring van het CBR snel tot de diagnose alcoholmisbruik te komen. Cijfers laten zien dat bij ongeveer 90% van de keuringen tot ongeschiktheid wordt geconcludeerd.

Het is belangrijk dit onderzoek niet te onderschatten. Het gevolg van ongeschiktheid is namelijk dat het rijbewijs ongeldig wordt verklaard. Om die reden is het advies dit onderzoek voor te bespreken met een gespecialiseerd CBR- advocaat. De kans dat u dan door het CBR onderzoek naar alcohol heen komt, wordt aanzienlijk vergroot.

Wanneer u over deze CBR keuring meer wilt weten, kunt u contact opnemen met CBR- advocaat Bert Kabel. Zijn telefoonnummer is 040- 284 1172.