EMA cursus

 

Wanneer bij een verkeersdeelnemer al dan niet middels de ademanalyse wordt vastgesteld dat hij onder invloed van teveel alcohol heeft gereden, zal de politie hiervan in bepaalde gevallen melding maken bij het CBR. Het CBR kan dan allerlei maatregelen opleggen.Eén van die maatregelen is de EMA cursus (Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer).

In artikel 11 van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid zijn de gevallen opgenomen waarin het CBR een EMA cursus kan opleggen. Die gevallen zijn:

– Bij betrokkene een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat gelijk is aan of hoger is dan 435 µg/l , respectievelijk 1,0 ‰, maar lager is dan 785 µg/l respectievelijk 1,8 ‰;

– Bij betrokkene als beginnend bestuurder een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateeerd dat gelijk is aan of hoger dan 350 µg/l , respectievelijk 0,8 ‰ , maar lager is dan 570 µg/l., respectievelijk 1,3 ‰;

– Bij betrokkene binnen een periode van vijf jaar tenminste twee maal proces-verbaal opgemaakt ter zake van een verdenking van rijden onder invloed waarbij bij één van die verdenkingen een bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat hoger is dan 0,5‰, dan wel hoger is dan 0,2‰ indien een van de feiten is begaan als beginnende bestuurder,

– Betrokkene niet in aanmerking komt voor een lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer.

De betrokkene is verplicht de kosten van deze CBR- cursus ad € 954,- (2017) op tijd te betalen en aan de EMA deel te nemen. Wanneer hij hier niet aan voldoet, wordt zijn rijbewijs door het CBR ongeldig verklaard wegens het niet-verlenen van medewerking. Het CBR gaat hier streng mee om.

Wanneer de betrokkene op tijd heeft betaald, krijgt hij een oproep voor de EMA cursus. Deze alcoholcursus wordt in opdracht van het CBR uitgevoerd door een instelling voor verslavingszorg. Na een voorgesprek dient de betrokkene gedurende drie dagen in groepsverband aan deze cursus deel te nemen.

Doel van de EMA cursus is de betrokkene te wijzen op de effecten, gevolgen en risico’s van alcoholgebruik in het verkeer. De overheid hoopt dat een betrokkene na het volgen van de educatieve maatregel dusdanig bewust is geworden dat hij niet nogmaals onder invloed van alcohol aan het verkeer deelneemt.

Tegen de oplegging van de EMA cursus valt in beginsel niet zoveel te doen. Wanneer er een alcoholpromillage is geconstateerd op grond waarvan de educatieve maatregel mag worden opgelegd, is het advies aan de alcohol cursus van het CBR mee te werken. Dit om te voorkomen dat het rijbewijs ongeldig wordt verklaard wegens het niet mee werken.

Indien een betrokkene echter niet daadwerkelijk onder invloed van alcohol heeft gereden, kan hij betogen dat de EMA cursus niet aan hem mocht worden opgelegd. Soms loont het maken van bezwaar dan.