Invordering rijbewijs

Nadat de politie heeft vastgesteld dat er sprake is geweest van het rijden onder invloed maakt zij proces-verbaal op. Indien het alcoholpromillage boven de 1,3, danwel 0,8 bij een beginnend bestuurder, heeft gelegen, moet de politie onverwijld na invordering rijbewijs tegelijk met het proces-verbaal aan de officier van justitie sturen.

De officier van justitie moet dan binnen tien dagen na invordering rijbewijs een beslissing nemen over de rijbewijsinvordering. Indien het Openbaar Ministerie niet binnen tien dagen na de dag van invordering gebruik maakt van de bevoegdheid tot inhouding, moet hij het ingevorderde rijbewijs onverwijld teruggeven aan de houder van het rijbewijs.

De officier van justitie zal bij zijn beslissing over de rijbewijs invordering moeten kijken of de politie het alcoholonderzoek conform de voorschriften heeft uitgevoerd.

Op grond van de wet zal de officier van justitie het ingevorderde rijbewijs terug moeten geven, indien ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat aan de rijbewijshouder in geval van veroordeling door de rechter dan wel uitvaardiging van een strafbeschikking geen onvoorwaardelijke ontzegging, dan wel geen onvoorwaardelijke ontzegging van langere duur dan de tijd gedurende welke het rijbewijs is ingevorderd of ingehouden is geweest.

Bij zijn beslissing over de rijbewijsinvordering zal de officier van justitie verder moeten kijken wanneer de zaak op een terechtzitting kan worden behandeld. Indien de zaak niet binnen zes maanden na de dag van invordering van het rijbewijs op een zitting kan worden behandeld dan wel binnen die termijn geen strafbeschikking is uitgevaardigd, zal de officier van justitie het rijbewijs terug moeten geven.

Wanneer de officier van justitie na de invordering van het rijbewijs voornemens is het rijbewijs aan de betrokkene terug te geven, zal hij tot slot moeten kijken of het rijbewijs niet aan het CBR moet worden gestuurd. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het CBR zal bepalen dat het alcoholslot in de auto moet worden ingebouwd. In dat geval zal de officier het rijbewijs aan het CBR toesturen.

Over wat er gebeurt als de officier het rijbewijs niet terug geeft, wordt onder het kopje ‘rijbewijs ingenomen’ op deze website verder ingegaan.